mnmzeeland

ter land, ter zee, maar vooral in de lucht!


Een reactie plaatsen

Ga op orchideeën-expeditie met Staatsbosbeheer #Kamperland

mnmzeeland

Het prachtige weer brengt kleur en geur in de natuur en waar is dat duidelijker te zien dan op de Schotsman, het grootste natuurgebied aan het Veerse Meer. De combinatie van bos, duin en open grasland zorgt voor een bonte verscheidenheid aan bloemen en planten.

orchis  Canisvliet

In deze periode van het jaar is het weer genieten van de orchissen, de Europese orchideeën, die hun pracht ontvouwen. De gids van Staatsbosbeheer neemt je woensdag 28 juni mee naar de verscholen hoekjes waar zij groeien en bloeien. Hij weet er alles van en trouwens ook van de overige natuur op deze voormalige zandplaat.

rietorchis  de braakman  juni 2004

Aanmelden

De wandeling, die ca anderhalf duurt, begint om 14:00 uur op de ‘P’ aan de parallelweg van de N-57 tegenover de windsurfschool. Wil je mee op deze excursie, aanmelden kan via  https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/walcheren/ontdek-de-bloemenpracht-aan-het-veerse-meer . Dezelfde excursie vindt ook plaats op 5 juli 2017.

staatsbosbeheer logo

View original post


Een reactie plaatsen

Bewoner gewond bij gewapende overval #Terneuzen

In de nacht van woensdag op donderdag (21 op 22 juni) werden bewoners in een woning aan de Kerkhoflaan in Terneuzen door twee gewapende mannen overvallen.

Het incident gebeurde rond middernacht. Twee mannen, gewapend met handvuurwapens, drongen de woning binnen. Een van de bewoners werd geslagen. Hij liep een flinke hoofdwond op. Vermoedelijk door het verzet van het slachtoffer, sloegen daarna de daders op de vlucht via de Van Cantfortstraat.

Ziekenhuis

Het slachtoffer werd vanwege de verwondingen door een ambulance naar de eerste hulp van het ziekenhuis in Terneuzen gebracht.

Politieonderzoek

De politie is een onderzoek gestart naar de overval. Met een politiehond is de omgeving afgezocht, maar van de daders ontbreekt nog ieder spoor. De omgeving van de woning werd met linten afgezet. Medewerkers van de afdeling forensische opsporing hebben een sporenonderzoek bij en in de woning verricht.

Tips of informatie?

Weet jij meer over dit incident? Bel dan met de politie: 0900-8844. Of via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006, of liever anoniem: 0800-7000.

politie afzetting

Politie.NL


Een reactie plaatsen

Uitreiking ROVZ-pluim #Zeeland

Gedeputeerde Harry van der Maas reikte vandaag (woensdag 21 juni 2017), als voorzitter van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland, een ROVZ-pluim ​uit aan Ton van Nunen en Ron Veen. Deze verkeersbrigadiers in Oost-Souburg zetten zich dagelijks op vrijwillige basis in voor een veilige school- thuisroute voor kinderen van basisschool Burcht Rietheim. Ton doet het werk al zes jaar; Ron is twee jaar actief als brigadier. ‘Deze inzet waarderen we enorm en verdient een ROVZ-pluim’, aldus Van der Maas. ‘Daarom hebben we de heren met een smoesje naar school gelokt.’ Daar werden zij feestelijk onthaald door de kinderen en de directrice, met taart en een certificaat.

uitreiking_rovz-pluim

Zeeuws Verkeersveiligheids Label

Burcht Rietheim in Oost-Souburg heeft het Zeeuws Verkeersveiligheids Label. Dit betekent dat de kinderen niet alleen verkeersles krijgen, maar dat er ook aandacht is voor een veilige schoolomgeving en school-thuisroute voor de leerlingen. De brigadiers zorgen ervoor dat de kinderen in Oost-Souburg op twee plaatsen veilig kunnen oversteken. Om te laten zien dat dit gewaardeerd wordt worden de heren in het zonnetje gezet en krijgen ze de ROVZ-pluim uitgereikt.

ROVZ-pluim

De ROVZ-pluim is een initiatief van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland. Deze wordt jaarlijks uitgereikt aan personen of organisaties die op het gebied van de verkeersveiligheid in Zeeland iets extra’s doen. Het ROVZ is een onafhankelijk overlegplatform van overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor verkeersveiligheid in Zeeland. In 2016 waren er 20 verkeersdoden te betreuren en in 2017 tot op heden zes verkeersdoden. Dat moet teruggedrongen worden. Iedereen moet veilig kunnen deelnemen aan het verkeer in Zeeland.


Een reactie plaatsen

Mag gezinshereniging worden afgewezen na te late aanvraag? #Nederland

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op deze dinsdag  (21 juni 2017) in twee vreemdelingenzaken zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg over de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn. De Afdeling bestuursrechtspraak wil onder meer weten of deze richtlijn toestaat dat de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een aanvraag om gezinshereniging afwijst omdat deze niet binnen de wettelijke termijn van drie maanden is ingediend

Achtergrond

Het gaat in deze zaken om drie vreemdelingen, een uit Afghanistan en twee uit Eritrea. Zij hebben gebruik willen maken van een gunstige regeling voor gezinshereniging die geldt voor gezinsleden van vreemdelingen met een asielvergunning. Op grond van deze regeling hadden zij binnen drie maanden nadat hun gezinslid in Nederland een asielvergunning kreeg, om gezinshereniging moeten vragen. Zij hebben hun aanvragen echter te laat ingediend. De staatssecretaris heeft de aanvragen daarom afgewezen.

De vreemdelingen zijn het daarmee niet eens en vinden dat de staatssecretaris rekening had moeten houden met hun persoonlijke omstandigheden. Zij kunnen nu alleen nog gebruikmaken van de reguliere procedure om herenigd te worden met hun gezinsleden in Nederland, maar die regeling is minder gunstig.

Prejudiciële vragen

De wettelijke termijn van drie maanden is gebaseerd op de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn. Maar het is de vraag of deze richtlijn toestaat dat de staatssecretaris een aanvraag om gezinshereniging afwijst om de enkele reden dat die aanvraag buiten de termijn van drie maanden is ingediend. De Afdeling bestuursrechtspraak wil daarom van het Hof van Justitie weten of deze Nederlandse regeling in overeenstemming is met de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn.
Zij wil daarbij ook van het Hof weten of voor de beantwoording van die vraag van belang is dat voor de vreemdelingen de reguliere procedure voor gezinshereniging openstaat. In die procedure wordt de aanvraag wel altijd inhoudelijk beoordeeld en wordt rekening gehouden met de belangen van de vreemdelingen.

Schorsing behandeling

De Afdeling bestuursrechtspraak schorst de behandeling van de zaken in afwachting van de antwoorden van het Hof van Justitie in Luxemburg. Daarna zal de Afdeling bestuursrechtspraak de behandeling van deze zaken voortzetten en hierin definitieve uitspraken doen.

raadvanstate

Lees de uitspraak met zaaknummers 201505478/1 en 201605532/1.


Een reactie plaatsen

NVWA controleert vanuit de lucht op beregeningsverbod aardappelen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert vanaf de weg en vanuit de lucht of aardappeltelers in beregeningsverbodsgebieden zich houden aan het verbod op beregening met oppervlaktewater. Op de website van de NVWA staat sinds kort een digitale kaart waarop telers precies kunnen zien waar het beregeningsverbod geldt.

beregenen aardappels

In de beregeningsverbodsgebieden mogen telers geen oppervlaktewater gebruiken voor het beregenen en bespuiten van consumptie- en zetmeelaardappelen, omdat het oppervlaktewater in die gebieden besmet kan zijn met de bacterie die bruinrot veroorzaakt. Voor pootgoed geldt sinds 2005 een landelijk verbod op het beregenen en bespuiten met oppervlaktewater.

De beregeningsverboden gelden alleen voor gebruik van oppervlaktewater. Bronwater, leidingwater en opgevangen regenwater vallen er buiten. Het beregeningsverbod in verband met bruinrot is een aanvullende regel bovenop de regels voor het gebruik van (oppervlakte)water van onder meer de waterschappen.

Overtredingen

Wanneer de NVWA bij een inspectie vaststelt dat het beregeningsverbod wordt overtreden, dan kan dit voor de teler verstrekkende gevolgen hebben. De NVWA maakt proces-verbaal op en merkt percelen die met oppervlaktewater zijn beregend aan als ‘waarschijnlijk besmet’ met bruinrot. Dit betekent dat het bedrijf onder toezicht van de NVWA komt te staan, en dat er beperkende maatregelen gelden voor de afzet van de beregende aardappelen. De aardappelen worden bemonsterd. Indien bruinrot wordt aangetroffen heeft dit gevolgen voor de hele aardappelteelt van het bedrijf. Dit kan voor telers grote economische gevolgen hebben.


Een reactie plaatsen

Techniekpact Zeeland wil match tussen bedrijfsleven en opleidingen

De komende jaren groeit het tekort aan technische vakmensen op de Zeeuwse arbeidsmarkt. Hoe zorg je ervoor dat er in Zeeland voldoende technisch gekwalificeerde arbeidskrachten blijven voor de vraag van het bedrijfsleven? Het Techniekpact Zeeland geeft daarop het antwoord. Binnen het Techniekpact worden activiteiten benoemd om kiezen, leren en werken in wetenschap en techniek te stimuleren.

Het Techniekpact Zeeland is een katalysator voor de versterking van de kwalitatieve en kwantitatieve match tussen (technisch) onderwijs, bedrijfsleven en overheden. Eigenlijk is het Techniekpact een plan van aanpak, waarin betrokken uit het Zeeuwse onderwijs, bedrijfsleven en overheden gezamenlijk ideeën vastleggen om in de toekomst te voorzien in voldoende technisch personeel. Deze activiteiten zijn een combinatie van lopende activiteiten aangevuld met suggesties en ideeën voor nieuwe activiteiten.

Prioriteiten

Het Techniekpact Zeeland is opgesteld door het Huis van de Techniek, in opdracht van het Zeeuws 3O-overleg. Er zijn meerdere bijeenkomsten georganiseerd met stakeholders uit onderwijs, overheden en bedrijfsleven. Ruim zestig mensen leverden daarbij hun inbreng. Daarna zijn in een gezamenlijke sessie vijf prioriteiten bepaald:

  1. Voortgezet- en beroepsonderwijs optimaal afstemmen op de arbeidsmarkt (zowel kwalitatief als kwantitatief)
  2. Zorgen voor voldoende en adequaat getrainde opleiders
  3. Stimuleren van samenwerking tussen regionale en sectorale netwerken
  4. Voldoende Zeeuwse VO-leerlingen kiezen voor beroepsopleiding in de technische sector; in elke Zeeuwse regio is een VMBO- of HAVO/VWO-afdeling met een technisch profiel
  5. Het bedrijfsleven behoudt technisch talent en zorgt voor duurzame inzetbaarheid van personeel

Neldes Hovestad, voorzitter BZW Zeeland, is blij met de resultaten. “Het Zeeuwse bedrijfsleven verwacht een toenemende vraag naar goed opgeleid technisch personeel. Daarop moeten we nu participeren door een sterk Techniekpact af te sluiten.”

Ook voor het onderwijs is het Techniekpact van groot belang, aldus Hendrik-Jan van Arenthals, CvB Scalda. “We willen als beroepsonderwijs in Zeeland aansluiten bij waar onze jongeren warm voor lopen door aansprekend, modern onderwijs, bij het Zeeuwse DNA en tegelijk bij waar de Zeeuwse economie behoefte aan heeft, zeker in de cruciale sector Techniek. Dat kunnen we alleen met onze partners uit de bedrijven en overheden samen. Het Techniekpact verbindt niet alleen het vele goede dat we samen al doen: het geeft er ook een enorme impuls aan!”

Wethouder André van der Reest van gemeente Goes sluit zich hierbij aan: “Dit is bij uitstek een vraagstuk dat Zeeuws opgepakt moet worden. De gemeenten ondersteunen graag bij het maken van passende matches tussen vraag en aanbod, met specifieke aandacht voor de onderkant van de arbeidsmarkt.”

Ook Provincie Zeeland ondersteunt het pact en droeg € 10.000 bij om mogelijk te maken.

Doe-Pact

Het Techniekpact moet een ‘Doe-Pact’ worden. De komende maanden zal het Huis van de Techniek in overleg een concreet Actieprogramma opstellen voor de komende jaren. Daarin staan de concrete acties beschreven, voorzien van namen en rugnummers. Alle partijen hebben daarin een eigen rol te vervullen; samenwerking is de sleutel tot het succes. Als we met gebundelde krachten aan de slag gaan met de uitvoering, kunnen we van het Techniekpact Zeeland een succes maken. En kan het Techniekpact Zeeland een substantiële bijdrage leveren aan de instandhouding van een ‘gezonde’ Zeeuwse arbeidsmarkt.

Themarapport Techniek: tekorten nemen toe

Ten behoeve van het Techniekpact Zeeland heeft ZB | Planbureau begin dit jaar cijfers verzameld en ramingen gemaakt over de onderwijs en arbeidsmarkt voor de richtingen wetenschap en techniek. Deze cijfers en ramingen zijn samengebracht in het rapport ‘Ontwikkelingen Onderwijs/Arbeidsmarkt voor Wetenschap en Techniek’.

De potentiële beroepsbevolking krimpt na 2020 met gemiddeld 1.000 arbeidskrachten per jaar. Daarnaast veroudert de beroepsbevolking snel. Het is nu al lastig om sommige vacatures te vervullen.  Bedrijven moeten continu personeel omscholen of bijscholen. Om aan de toekomstige vraag naar mensen met technische competenties op de Zeeuwse arbeidsmarkt te voldoen, is extra inspanning nodig.

Campus Zeeland

Het Techniekpact heeft een duidelijke link met Campus Zeeland. Campus Zeeland is een samenwerkingsverband van ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden in Zeeland. Campus Zeeland wil de concurrerende positie van Zeeland versterken en met onderzoek en onderwijs innovatief inspelen op maatschappelijke en economische veranderingen. Maar ook vooral voldoen aan de vraag uit het bedrijfsleven naar hoger opgeleid technisch personeel in Zeeland en omgeving. Het Techniekpact geeft hier handen en voeten aan.

provincie zeeland logo


Een reactie plaatsen

25 miljoen voor #Zeeland

Minister Kamp maakte op deze dinsdag (20-6-2017) officieel bekend dat Zeeland 25 miljoen euro van het Rijk krijgt voor versterking van de Zeeuwse economie.  

 

Euro's

Het Rijk en Zeeland waren in april 2017 tot overeenstemming gekomen over een investeringsprogramma dat voortbouwt op het rapport Zeeland in stroomversnelling (advies Balkenende). Dinsdag 20 juni 2017 verscheen de brief van minister Kamp aan de Tweede Kamer waarin hij officieel toezegt 25 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling. In de brief staat “Samenvattend constateer ik dat met het Investeringsprogramma en de projectvoorstellen een bijzondere prestatie is neergezet de afgelopen periode. Met een doelgerichte aanpak, gezamenlijke inspanningen van regio en rijk kunnen concrete stappen worden gezet. Met het onderhavige Investeringsprogramma en de bijbehorende projectvoorstellen heeft Zeeland de basis gelegd voor een stroomversnelling in het versterken van de economische structuur en werkgelegenheid.”

Goede plannen

De commissie Structuurversterking en Werkgelegenheid onderzocht vorig jaar wat er nodig is om de Zeeuwse economie, die onder druk staat, te versterken. Het Rijk gaf aan dat daarvoor geld beschikbaar zou kunnen komen, mits Zeeland met goede plannen kwam. Die plannen zijn er. De Taskforce Structuurversterking en Werkgelegenheid overhandigde ze in april aan de secretaris generaal van het ministerie van Economische Zaken Maarten Camps. De regio is, naar aanleiding van het verschijnen van het advies van de commissie Structuurversterking, hierover in constructief overleg gegaan met het Rijk. Het investeringsprogramma zet in op versterken van de economische clusters in Zeeland, intensievere samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven en met andere regio’s en het Rijk. Er zijn zes projecten uitgewerkt die een robuuste bijdrage kunnen leveren aan de Zeeuwse economie en waar Zeeland op korte termijn mee aan de slag kan gaan. Op deze manier wordt er ruim 60 miljoen euro geïnvesteerd in de Zeeuwse economie, waaraan het Rijk en regio zullen bijdragen.

Lees meer op www.zeeland.nl/commissiestructuurversterking 

provincie zeeland logo