Zeezoogdierennieuws: Nettenslachtoffer Spuikom Brouwersdam

Brouwersdam – EHBZ ZuidWest kreeg donderdag melding van een zeehond met iets rond zijn nek, in de spuikom van de Brouwersdam. Het dier leek er niet door uit zijn doen. Jaap van der Hiele van EHBZ ZuidWest zal vrijdag poolshoogte nemen of het dier daar nog is. Tevens zal hij contact nemen met een organisatie om te kunnen kijken op de platen aldaar of het dier zich daar ophoudt.

Meldingen van zeehonden en andere zeezoogdieren in problemen kunnen voor de regio ZuidWest – van Cadzand tot de Maasvlakte – steeds doorgegeven worden via 06 53 76 36 28 

zeehond

 

 

PvdA-Zeeland blij met onderwijsakkoord met OV-kaart voor MBO-ers

Nadat de Statenfractie van de PvdA in Zeeland een aantal jaren gestreden heeft voor een OV-kaart voor MBO-studenten van 16 en 17 jaar gaat deze er nu toch komen. Door de Tweede Kamerfracties van PvdA, VVD, D66 en GroenLinks is een akkoord bereikt over de hervorming van de studiefinanciering. Daarmee is de OV-kaart voor deze groep studenten een stap dichterbij. Goed nieuws voor de MBO-ers in Zeeland. Uiterlijk per 1 januari 2017 krijgen 160.000 MBO-studenten in Nederland beneden de 18 jaar een studentenreisrecht.

 

Door verdere concentratie van onderwijsvoorzieningen moeten vooral in een dunbevolkte provincie als Zeeland MBO-studenten steeds verder reizen. In Zeeland zijn hierdoor de vervoerskosten voor deze studenten het hoogst van Nederland. Vooral voor studenten van 16 en 17 jaar is dat een belemmering voor hun studiekeuze, zij hebben immers pas recht op een OV-kaart met 18 jaar. Met het nieuwe onderwijsakkoord gaat dat nu veranderen.

 leefbaarheid

Goede bereikbare onderwijsvoorzieningen in Zeeland zijn volgens Frits de Kaart, van de Zeeuwse PvdA afdeling, belangrijk voor de arbeidsmarkt en daarmee de leefbaarheid van onze provincie. In de Statenvergadering van 15 november 2013 heeft de PvdA samen met de SP om die reden een amendement ingediend om ingaande 2014 aan MBO-studenten in Zeeland van 16 en 17 jaar een kortingskaart te verstrekken. Tot ons ongenoegen werd dit voorstel niet overgenomen door Provinciale Staten van Zeeland. Het ging eigenlijk om een overgangssituatie omdat op dat moment al plannen bestonden om hiervoor een landelijke regeling te maken.

Naar Den Haag

Reden voor Frits Kaart om op 14 april af te reizen naar Den Haag voor een gesprek met Tweede Kamerlid Duco Hoogland, OV-woordvoerder van de PvdA. De wens voor een gratis OV-kaart voor MBO-ers is daarbij nog eens nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. Daarnaast zorgde ons Zeeuwse Tweede Kamerlid Albert de Vries er voor dat dit onderwerp steeds in de picture bleef. Met de nu gemaakte afspraken kunnen jongeren kosteloos naar hun studie  reizen. Verder zijn in het akkoord scherpe afspraken gemaakt waardoor het onderwijs toegankelijk blijft voor iedere student. In de eerste plaats wordt de aanvullende beurs voor kinderen van minder draagkrachtige ouders verhoogd. Tot slot gelden gunstige terugbetalingsregelingen voor afgestudeerden. Het omzetten van de basisbeurs in een sociaal leenstelsel maakt investeringen mogelijk in bijvoorbeeld kleinere klassen, meer contacturen en betere docenten. Kortom, het onderwijsakkoord borgt de toegankelijkheid en bevordert volgens de PvdA de kwaliteit van het onderwijs. Een resultaat waar de partij volgens Kaart trots op mag zijn.

ov lezer

Zie ook http://www.zeeland.pvda.nl

 

 

 

Radio Mi-Amigo 40 een beetje Zeeuws

Radio Mi-Amigo begon nu 40 jaar geleden vanaf het Radio Caroline zendschip de Mi-Amigo. Om dit te herdenken, of zo je wil te vieren, was er een uniek project opgezet. Als onderdeel van Oostende voor Anker was het radio station dat ooit miljoenen luisteraars wist te bereiken, vanaf Hemelvaartsdag 2014 tot en met zondag 1 juni 2014 weer even terug.
Afbeelding
Dit met medewerking van een groot aantal medewerkers van toen en onder die mensen zien we ook de namen van een aantal Zeeuwen, namelijk Tom de Bree, Jan Veldkamp en de tegenwoordig in Zeeland wonende Peter van Dam.
AfbeeldingAfbeelding
Afbeelding
De uitzendingen kwamen nu geheel legaal vanaf het zeilschip de Artemis.  Zowel vanuit de haven als vanaf de Noordzee konden de uitzendingen gevolgd worden via een tijdelijke fm frequentie alsmede via het internet.
artemis
Zie voor meer info http://miamigo40.be/nl/home/

Herdenkingsgebied WOII Vlissingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft begin 2014 besloten om het gebied tussen de Commandoweg en de Oranjemolen in te richten als herdenkingsgebied. Met als thema ‘de Tweede Wereldoorlog’.

Afbeelding

Slag om de Schelde

In 1944 heeft er een hevige slag plaatsgevonden om de Westerschelde. Deze ‘Slag om de Schelde’ was van cruciaal belang voor de geallieerden om de rest van Nederland en Europa te bevrijden.
In de Slijkhaven (toen gelegen naast de Oranjemolen) landden de geallieerden om Vlissingen te bevrijden. Restanten van deze haven zijn nog zichtbaar, net als andere historisch belangrijke elementen zoals de Oranjemolen en de Duitse bunker.
In samenwerking met het muZEEum, wil de gemeente Vlissingen hier het verhaal vertellen van de Tweede Wereldoorlog in Vlissingen. In het herdenkingsgebied zal aandacht geschonken worden aan de bezetting, de bevrijding en de wijze waarop de bevolking zich in deze periode staande hield.

Afbeelding

WWII heritage

De ontwikkeling van het herdenkingsgebied is onderdeel van het Europese Interreg 2 Zeeën – programma ‘WWII Heritage’. Dit programma wil voor de regio rondom de Noordzee, de fysieke en mentale herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog toegankelijk maken voor het publiek.

Afbeelding

Meer informatie over deze Europese samenwerking kunt u lezen op de website www.worldwar2heritage.com.

http://www.vlissingen.nl

Zeeuwse overheden willen intensiever samenwerken

De komende periode buigen de vijftien Zeeuwse overheden – dertien gemeenten, waterschap Scheldestromen en Provincie Zeeland – zich over de toekomstige samenwerking van de Zeeuwse overheden. Centraal staat de vraag: ‘Wat voor soort overheid past er bij de toekomstige wensen en behoeften van de Zeeuwen?’. De ‘Tafel van 15’ heeft een Plan van Aanpak opgesteld, waarin alle besturen van de vijftien overheden wordt voorgesteld om op drie niveaus intensiever samen te werken: organisatorisch, bestuurlijk en innovatief.

De ‘Tafel van 15’ is een initiatief van de dertien Zeeuwse gemeenten, Waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland. De overheden werken via de ‘Tafel van 15’ samen aan een veerkrachtig en toekomstbestendig bestuur. Het streven is – door samenwerking – te komen tot één, vanuit oogpunt van bewoners herkenbare, overheid in Zeeland.

De Tafel van 15 heeft zich de afgelopen periode gebogen over de vraag hoe die intensievere samenwerking het beste kan worden vormgegeven. Daartoe is een Plan van Aanpak ‘Zeeland ZO’ opgesteld, dat te downloaden is op http://www.zeeland.nl/tafelvan15.

Op 14 mei 2014 is tijdens een bijeenkomst van alle Zeeuwse overheden in Terneuzen het Plan van Aanpak ‘Zeeland ZO’ gepresenteerd. Het Plan voor intensievere samenwerking is nu formeel aangeboden aan alle vijftien besturen, zodat de komende tijd daarover in eigen geledingen gedebatteerd kan worden en zienswijzen kunnen worden ingediend. In september moet duidelijk zijn hoe alle overheden over het plan voor intensievere samenwerking denken en hoe men verder gaat.

Afbeelding

Draaibrug Souburg feestelijk geopend

Afgelopen winter heeft de Draaibrug Souburg een grootschalige renovatie ondergaan. De brug is al weer even toegankelijk, maar nu pas helemaal gereed voor de officiële opening. Op zaterdag 31 mei 2014 opende gedeputeerde Kees van Beveren de Draaibrug met een feestelijk tintje tijdens de jaarlijkse Karolingenmarkt.

 

Werkzaamheden

De Draaibrug Souburg is de afgelopen periode flink opgeknapt. Zo is de gehele constructie opnieuw geschilderd en is het brugdek vernieuwd en verbreed. Fietsers en voetgangers hebben nu meer ruimte. Ook is de aandrijving van de brug vervangen, waardoor de brug sneller opent en sluit.

Afbeelding

De werkzaamheden zijn in opdracht van Provincie Zeeland door Hollandia Services in Krimpen aan den IJssel uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden maakten de voetgangers en fietsers gebruik van een voor de scheepvaart beweegbare pontonbrug.

 

Planning

De renovatie van de draaibrug maakt onderdeel uit van een groter programma. Begin 2013 is de Arneverkeersbrug opnieuw geconserveerd. Onlangs werd ook de eerste fase van de conservering van de Keersluisbrug afgerond. Fase twee staat voor 2015 op de rol. Als laatste brug wordt de Stationsbrug Middelburg aangepakt. Plannen daarvoor worden momenteel uitgewerkt

Afbeelding

 

 

 

Nieuwe samenstelling dagelijks bestuur RUD Zeeland

Het algemeen bestuur van de RUD Zeeland, de omgevingsdienst voor een schoon en veilig Zeeland, heeft maandagmorgen besloten over een nieuwe samenstelling van het dagelijks bestuur. Een van de vijf leden in het dagelijks bestuur (DB) is nieuw: Gerard Rabelink. Hij neemt de plaats over van Lambert Prevoo.

Het DB van de RUD-Zeeland bestaat nu uit:

  • Willem Ginjaar, voorzitter, namens het waterschap Scheldestromen
  • George van Heukelom, lid, namens de Provincie zeeland
  • Adrie van der Maas, lid, namens de regio de Bevelanden/Tholen
  • Gerard Rabelink, lid, namens de regio Walcheren/Schouwen-Duiveland
  • Frank van Hulle, lid, namens de regio Zeeuws-Vlaanderen

 

Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen (maart 2014) moest opnieuw besloten worden over wie de verschillende regio’s vertegenwoordigen in het dagelijks bestuur. In het algemeen bestuur zitten afgevaardigden namens alle vijftien deelnemers.

 Afbeelding

De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland voert vanaf 1 januari dit jaar milieutaken uit voor Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en provincie Zeeland.

 

 

 

IGZ heft verscherpt toezicht ADRZ op

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heft het verscherpt toezicht op het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis met ingang van maandag 26 mei op. Volgens de inspectie heeft het ADRZ aan de belangrijkste randvoorwaarden voldaan voor het sturen op patiëntveiligheid.

Het verscherpt toezicht werd mede ingesteld omdat het ADRZ vorig jaar zomer nog niet beschikte over het VMS-veiligheidscertificaat. Dat certificaat is inmiddels behaald. De directeur van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) reikt het officiële document op maandag 2 juni uit aan het ADRZ.

De Raad van Bestuur van het ADRZ is bijzonder verheugd dat het verscherpt toezicht wordt opgeheven. Volgens bestuursvoorzitter Huybert van Eck wordt ermee bevestigd dat het ADRZ het afgelopen jaar grote stappen heeft gemaakt op het gebied van patiëntveiligheid. ,,Na het toekennen van het certificaat is dit in korte tijd het tweede geweldige bericht dat de medewerkers van het ADRZ krijgen. Het is een beloning voor het vele werk dat zij hebben verricht. In relatief korte tijd hebben zij deze slag gemaakt en dat is kenmerkend voor de flexibiliteit van onze medewerkers.’’

 

De IGZ constateert dat het ziekenhuis het afgelopen jaar hard heeft gewerkt aan verbeteringen en ziet dat op vele niveaus goede verbetermaatregelen zijn genomen. De inspectie heeft geverifieerd dat het VMS op accrediteerbaar niveau is. Volgens de inspectie heeft het ADRZ vanaf medio juli 2013 op diverse fronten actie ondernomen om een majeure inhaalslag te maken op de terreinen kwaliteit en veiligheid van zorg en de sturing hierop door de Raad van Bestuur. De inspectie merkt een toename van veiligheidsbewustzijn in alle geledingen van het ziekenhuis.

 

De komende maanden blijft de inspectie intensief toezicht uitvoeren om de voortgang op de ingezette verbetermaatregelen te toetsen.

Afbeelding

Een Rondje Terneuzen

Afbeelding

Stad van de Vliegende Hollander, Terneuzen

Terneuzen, gelegen aan de zeearm Westerschelde, is de maritieme stad waar al eeuwenlang hard wordt gewerkt. De dijken langs de Westerschelde, het sluizencomplex en het kanaal van Gent naar Terneuzen met veel internationale bedrijvigheid zijn hier de resultaten van. Maar er is ook tijd voor vertier! Met een theater, bioscoop, skipiste en de langste winkelstraat van Zeeuws-Vlaanderen biedt het moderne Terneuzen voor ieder wat wils.

Bron: http://www.vvvzeeland.nl/nl/eilanden/zeeuws-vlaanderen/terneuzen

Ook is hier een lokale omroep, zie  http://www.terneuzenfm.nl/