Provincie beraadt zich op aanpassing van aansluitingen #Sloeweg

De werkzaamheden aan de Sloeweg zijn op enkele plaatsen tijdelijk opgeschort. Het gaat hierbij vooral om de aanleg van enkele nieuwe aansluitingen bij Westerscheldetunnelweg, Drieweg en Molendijk. Verdubbeling van de Sloeweg zelf staat niet ter discussie; ook het werk aan andere onderdelen van het project gaat ongewijzigd door.

n62-sloeweg-s2foto-9186

Reden voor de tijdelijke opschorting van werkzaamheden is dat kosten en de tijdsbesteding uit de planning gingen lopen. In maart 2014 is het projectbudget verhoogd tot € 58 miljoen. In het najaar bleek echter dat het budget onder druk stond en dat vertraging op ging treden. Met het oog hierop heeft het College de projectorganisatie versterkt en onderzoek gestart naar de oorzaken van de vertraging. Ook is een adviseur ingeschakeld om de stand van zaken nader te beoordelen en te bezien met welke maatregelen het project – zoveel mogelijk – op tijd en binnen het beschikbare budget afgerond kan worden.

Hoewel de bevindingen nog niet zijn afgerond, maakt het College nu al een pas op de plaats. Hiermee willen Gedeputeerde Staten voorkomen dat kosten worden gemaakt die bij wijziging van de huidige plannen overbodig zijn. De komende weken praat de Provincie met de belangrijkste stakeholders en de aannemer om te kijken wat de mogelijkheden zijn om het werk aan te passen.

Mogelijke besparingen

Het College ziet mogelijkheden om kosten terug te dringen door het ontwerp van een aantal aansluitingen te wijzigen. Mogelijke besparingen zijn onder andere de benutting van bestaande viaducten ter hoogte van de Drieweg in plaats van de aanleg van twee nieuwe viaducten, verkeerskundige aanpassingen voor de aansluiting met de Molendijk en een gelijkvloerse oplossing voor de aansluiting van de Sloeweg op de Bernhardweg/Westerscheldetunnelweg. Ook houdt het College rekening met uitstel van een tweede viaduct en verdubbeling van de rijbaan ter hoogte van de Bernhardweg-West. Uitgangspunt is dat de functionaliteit van de vernieuwde wegenstructuur behouden blijft en dat aanpassingen binnen de geldende bestemmingsplannen passen.

Maximale kostenreductie

Het College zet in op maximale kostenreductie. Daarnaast zijn er indicaties dat bijstelling van de plannen – ondanks de tijdelijke opschorting – ook tijdwinst betekent ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Het College wil voor het zomerreces een besluit nemen over definitieve bijstelling.

provincie zeeland logo

Staatssecretaris blijft pesticiden toestaan die ten koste gaan van bijen en vogels

Dijksma negeert motie van Kamermeerderheid

In een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van vragen van de Partij voor de Dieren (PvdD) laten de staatssecretarissen Sharon Dijksma en Wilma Mansveld weten dat ze geen aanleiding zien om het gebruik van de beruchte neonicotinoïden te verbieden. Hiertoe was opgeroepen in een motie van de PvDD, die door een Kamermeerderheid werd ondersteund.

Neonicotinoïden hebben negatieve effecten op de natuur. Dat komt omdat bijen en andere insecten doodgaan door neonicotinoïden. Ook vogels en andere diersoorten krijgen last van voedselgebrek als er minder insecten zijn. Vorig jaar toonde onderzoek van de Radboud Universiteit een correlatie aan tussen hoge concentraties imidacloprid (een neonicotinoïde) in het oppervlaktewater en een dalende trend van populaties van insecten etende vogels. Uit Europees onderzoek blijkt dat 10% van de wilde bijensoorten en een kwart van de hommels met uitsterven wordt bedreigd.

Dijksma wil wachten met maatregelen totdat er “meer duidelijkheid wordt verkregen over de effectiviteit van de al eerder genomen maatregelen om normoverschrijdingen van imidacloprid in oppervlaktewater terug te dringen.” Maar uit metingen van de waterschappen blijkt dat er nog steeds vaak sprake is van normoverschrijdingen. Imidacloprid en de andere neonicotinoïden figureren prominent op de lijst van de probleemstoffen die het vaakst normoverschrijdingen laten zien in de Bestrijdingsmiddelenatlas (die op grond van meetgegevens van waterschappen een landelijk beeld geeft van bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater).

Gif logo

Natuurorganisaties waarschuwen dat de vervuiling van het water met imidacloprid dusdanig is dat de doelstellingen met betrekking tot libellen, dagvlinders en broedvogels in deze gebieden in gevaar komen. Uit een recente opiniepeiling die door Ipsos is uitgevoerd in opdracht van AVAAZ blijkt dat driekwart van de Nederlanders voor een verbod is op bijendodende pesticiden. Dijksma beroept zich erop dat er geen rechtsgrond zou bestaan om de pesticiden te verbieden. Maar een memo van advocate Bondine Kloostra bestrijdt die stelling, Dijksma heeft voldoende juridische middelen vanuit het in de EU verankerde voorzorgsprincipe om in te grijpen.

Jo Dufay van AVAAZ: “Bijna 20.000 mensen hebben de afgelopen weken een email gestuurd aan Dijksma om haar te bewegen een verbod op de neonicotinoiden in te voeren. Het besluit om dit landbouwgif geen halt toe te roepen is een klap in het gezicht voor de natuur en voor de bijen.”

Kees Kodde van Greenpeace: “Dijksma en Mansveld geven voortdurend het voordeel van de twijfel aan de pesticidenindustrie. Vanuit het voorzorgsprincipe moet er nu ingegrepen worden. Wij roepen de Tweede Kamer op om de regering tot de orde te roepen.”

greenpeace

Onderhoud waterschapswegen van start #Zeeland

Waterschap Scheldestromen is gestart met het jaarlijkse onderhoud aan verschillende waterschapswegen in Zeeland. De werkzaamheden worden vóór de bouwvakantie afgerond. Sommige wegen worden slechts enkele uren afgesloten, maar bij andere wegen kan het oplopen tot enkele weken. Dit jaar wordt ongeveer 187 kilometer aangepakt. Na het onderhoud voldoen de wegen weer aan de eisen van veiligheid en doorstroming.

Jaarlijks inspecteert het waterschap bijna 4.000 kilometer weg en voert daarna verhardingsonderzoeken uit op de wegen die voor onderhoud in aanmerking komen. Aan de hand van de uitkomsten bepaalt het waterschap welke maatregelen nodig zijn. Dit kan variëren van plaatselijke reparaties, van een oppervlakbehandeling tot een nieuwe asfaltlaag en van nieuwe markering tot een complete reconstructie. Alle gegevens zijn te vinden op een kaart van alle Zeeuwse wegbeheerders via http://live.andes.nl/zeeland.

werk-aan-de-weg

Wat houden de werkzaamheden in?

Een weg met veel scheuren en sporen in het asfalt komt in aanmerking voor een reconstructie; de meest omvangrijke wegenklus. Gedurende enkele weken krijgt de weg een nieuwe fundering en nieuw asfalt. Asfalt verweert ook door het verkeer en de zon waardoor scheurtjes en kale plekken ontstaan. Deze wegen krijgen een nieuwe oppervlaktebehandeling. Is het asfalt er wat slechter aan toe, dan krijgt de weg een nieuwe asfaltdeklaag. Dit werk is meestal binnen een aantal dagen geklaard. Soms pakt het waterschap slechts kleine delen van een weg aan en duurt het werk niet langer dan een dag. Daarnaast frist Scheldestromen de wegmarkering op en zijn er wegen waarbij de bermen verstevigd worden met grasbetonblokken.

Enige overlast

Het waterschap streeft ernaar de overlast voor het verkeer en voor aanwonenden tot een minimum te beperken. Voor de meeste werkzaamheden moet uit veiligheidsoogpunt de weg voor het verkeer worden afgesloten. Als de werkzaamheden meerdere dagen duren, zorgt het waterschap voor omleidingsroutes waar dat nodig is. Het waterschap en de aannemer streven ernaar dat mensen altijd de toegang tot hun woning of perceel kunnen blijven gebruiken. Tot enige weken na het aanbrengen van een nieuwe verharding, kan er steenslag blijven liggen. Dit moet in de weg gereden worden. Gedurende de periode dat er nog steenslag ligt, stelt het waterschap een snelheidsbeperking in en worden mensen verzocht voorzichtig te rijden.

waterschap

Meer SOA vastgesteld in 2014, GGD #Zeeland weet risicogroepen beter te bereiken

Op de SOA-poli’s van GGD Zeeland is een toename te zien van het aantal SOA. Bij 16% van de onderzochte cliënten werd in 2014 een SOA vastgesteld. Dat is een stijging van 2,6% in vergelijking met het jaar daarvoor. De meest voorkomende SOA is nog steeds Chlamydia, maar in 2014 werden opvallen veel gonorroe besmettingen gevonden. Beide SOA zijn gelukkig goed te behandelen.

Er worden meer soa gevonden, omdat de bekendheid met soa toeneemt en steeds meer mensen zich op soa laten onderzoeken. Ook bij de samenwerkende GGD afdelingen in Brabant is sprake van een toename. Deze toename is waarschijnlijk te verklaren door het steeds stringentere toelatingsbeleid dat de GGD-poli voert. Alleen degenen die echt een risico lopen op een SOA krijgen een gratis test aangeboden. In 2015 is dit beleid verder aangescherpt. Vooral jongeren maken gebruik van deze gratis test en zijn samen met ‘mannen die seks hebben met mannen’ de belangrijkste risicogroep. Overigens trekken de GGD medewerkers regelmatig de provincie in om mensen outreachend te testen, denk bijvoorbeeld aan bordelen en scholen.

sense logo

Kijk ook eens op https://www.sense.info/

ZV: ‘Nederlanders doen het beter’ – crisiscommunicatie mistongevallen A58

Op uitnodiging van de Belgische vereniging voor overheidscommunicatie gaven vier leden van het crisiscommunicatieteam Zeeland (Christine Reule, Arnoud Knegt, Aart van Oosten en Corry Brand) eind februari een workshop crisiscommunicatie voor collega’s uit België. Inzet was de van de VRZ, de VeiligheidsRegio Zeeland, aanpak bij de mistongevallen op de A58 vorig jaar september. De titel is niet door de VRZ verzonnen, het was de interpretatie van de Belgen van het verloop van het incident, mede gevoed door een Belgische nieuwsuitzending. Toch heeft de VRZ de “buren” maar direct uit de droom geholpen. Bij een dergelijk groot incident ben je van veel factoren afhankelijk en gelukkig pasten de puzzelstukjes op 16 september prima in elkaar.

De workshop was volgens de betrokkenen zinnig en interessant. De Zeeuwen hebben een  presentatie gegeven over de aanpak en anderzijds stond men stil bij de verschillen en overeenkomsten tussen beide landen. De Belgen zijn tenslotte onze buren en er zijn genoeg incidenten denkbaar waar we goed met elkaar moeten afstemmen als het gaat om crisiscommunicatie. Na afloop was er een rondleiding in en uitleg over het Federaal Crisiscentrum in België, de locatie waar de VRZ delegatie te gast was en het hart van de landelijke crisisbestrijding.

Aanmelding aanpak voor communicatieprijs De crisiscommunicatieaanpak rond de A58 is vanuit Zeeland ingestuurd voor een landelijke prijs voor overheidscommunicatie: de Galjaardprijs. Tijdens een Zeeuwse communicatiebijeenkomst konden de aanwezigen kiezen uit tien Zeeuwse inzendingen. De crisiscommunicatieaanpak kwam als 2e uit de bus en is samen met twee andere projecten aangemeld voor de landelijke verkiezing. De inzendingen zijn op deze website te bekijken. Uit de ruim 60 inzendingen worden op 2 april de landelijke nominaties gekozen. Op 23 april wordt de prijs toegekend.

Bron: http://www.zeelandveilig.nl

Schade zwembad “Het Wissebad” @Noord-Beveland

Tijdens de jaarlijkse schoonmaak van het Wissebad in Wissenkerke is afgelopen zaterdag het zwembad ernstig beschadigd geraakt.

Tijdens het leegpompen van het zwembad is het zwembad ernstig beschadigd geraakt, doordat een wand de druk niet heeft kunnen weerstaan is deze naar binnen geschoven.

Om het zwembad goed te kunnen reinigen werd het bad zoals gebruikelijk drooggezet. De gemeente, die eigenaar is van het zwembad, onderzoekt samen met de exploitant van het zwembad, Stichting het Wissebad, de oorzaak van de schade en de mogelijkheden voor herstel. Op korte termijn hoopt de gemeente hier meer duidelijkheid over te hebben.

logo-N-Beveland-vlakken-nw

Zeeuws fietsknooppuntensysteem herzien

Routebureau VVV Zeeland heeft het fietsknooppuntensysteem (FIKS) in Zeeland grootschalig herzien. De fietsmogelijkheden in de provincie zijn toegenomen en zouden nu beter aan moeten sluiten op de wensen van de hedendaagse fietser.
Grote stukken van het netwerk zijn herzien en er is meer dan 200 kilometer aan het fietsnetwerk toegevoegd. In het vernieuwde fietsnetwerk kan men er voor kiezen om in de wind- of uit de wind te fietsen, door binnendijks- of buitendijks te fietsen.
FIKS-herzien-header-740x263
De herziening van het fietsknooppuntensysteem Zeeland is gecoördineerd door Routebureau VVV Zeeland en is gerealiseerd dankzij een bijdrage van de Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen en Rijkswaterstaat.

Man pint met gestolen bankpas #Goes

Een 18-jarige inwoner van Goes is maandagmorgen in zijn woonplaats aangehouden op verdenking van diefstal of heling.

Camerabeelden

Op 20 november jl. werd aan het Molenplein uit de rollator van een bejaarde vrouw een portemonnee gerold. Na de diefstal werd met een gestolen pas uit de portemonnee zonder succes bij een pinautomaat getracht te pinnen. Wel werd deze persoon vastgelegd op beeldmateriaal. De politie stelde een onderzoek in naar de identiteit van deze man. Maandagmorgen kon hij worden gearresteerd. Hij is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie en wordt deze maandag gehoord.

Politie.NL

Man aangehouden voor verboden wapenbezit #Goes

De politie arresteerde in de nacht van zondag op maandag een 49-jarige inwoner van Kloetinge voor verboden wapenbezit.

Een bekende

Agenten zagen de man rond tien voor één rijden over de Spiegelstraat in Goes. Zij vroegen de gegevens op van de kenteken van de auto en de eigenaar ervan. De man bleek een goede bekende te zijn van de politie. Op de Willem Barentszstraat gaven zij de bestuurder een stopteken om een controle uit te voeren.

Hakbijl

Een agent zag naast de bestuurdersstoel in de auto van de Kloetinger een hakbijl liggen, die zo voor het grijpen lag. De bijl werd in beslag genomen en de man uit Kloetinge is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Hij krijgt een proces-verbaal voor verboden wapenbezit.

Politie.NL