Meedoen aan de dorpsboomgaard in Yerseke: “ ’t Of van Iese”

Wie wil zich inzetten voor een mooie dorpsboomgaard in Yerseke? Heb jij kennis van fruitbomen of wil je leren hoe je de snoei van oude rassen kunt doen? Kom dan mee doen bij ‘t Of van Iese; de nieuwe dorpsboomgaard in Yerseke!

bomen-planten

Moerzicht

In de wijk Moerzicht is begin dit jaar een boomgaard geplant, die bedoeld is voor en door bewoners. De eerste fruitbomen zijn door -toen nog- burgemeester Huisman samen met schoolkinderen van de Kerstenschool en het Kompas geplant.

Nu ligt er een boomgaard, die uit kan groeien tot een mooie plek waar bewoners en passanten een vers appeltje of peertje kunnen proeven. Na een paar jaar is de boomgaard een plek waar bewoners samen kunnen oogsten en hun zelfgebakken appeltaart laten proeven…. mmm!

bomen-planten-2

Onderhoud

Maar …….voor het zover is, moet er nog wel het een en ander gebeuren. Een boomgaard vraagt wel onderhoud, al is het geen wekelijkse activiteit. Een groepje geïnteresseerden gaat binnenkort samen aan de slag en SLZ en de gemeente Reimerswaal zoeken bewoners om daarbij te helpen! Een boomgaard is een mooi karakteristiek element in het landschap en met wat kennis van snoei en onderhoud wat ze graag met anderen delen, kunnen ze samen een prachtige plek creëren.

Wie vindt het leuk om hier aan mee te doen? Ook als je belangstelling hebt of eerst gewoon mee wilt kijken kan je je aanmelden.

De eerste stappen voor deze boomgaard zijn gezet door gemeente Reimerswaal samen met Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ). En nu gaan ze samen met bewoners ermee verder.

Wat gaan ze doen?

 1. Op woensdag 5 oktober om 16.00 uur gaan ze met ieder die belangstelling heeft een kijkje nemen bij de boomgaard met oude fruitrassen aan de Hogeweg. Ze lopen er een rondje en bekijken dan samen wat er aan beheer gedaan kan worden. Er zijn leuke plannen, maar zeker is dat wie er op 5 oktober bij is, mee kan denken in wat ze er nog meer kunnen doen, zoals oogstdagen, natuureducatie voor scholen, vogelhuisjes of insectenhotels maken en ophangen. Een leuk moment om kennis te maken met andere mensen en ideeën te geven, zodat ze samen in de toekomst de vruchten ervan kunnen plukken. Dan gaan ze ook samen actief aan de slag met het ophangen van naambordjes bij de fruitbomen, zodat ieder de soorten en rassen kan zien. Iedereen is van harte welkom op 5 oktober om 16.00 u bij deze eerste activiteit!

 

 1. Op donderdag 27 oktober organiseren ze vanaf 9.30 uur een gezamenlijke snoeiochtend onder begeleiding van Stichting Landschapsbeheer Zeeland. De dorpsboomgaard is ook buiten de plant-, snoei-, en plukdagen vrij toegankelijk voor wandelaars. Een ontmoetings- en belevingsplek waar iedereen van kán en mág profiteren. Ze nodigen alle bewoners van Yerseke uit om mee te doen in de werkgroep.

bomen-planten-3

Aanmelden

Spreekt het project je aan, wil jij samen buiten werken en wilt u op 5 of 27 oktober erbij zijn, meld u dan aan bij: sylvia.tuinder@landschapsbeheerzeeland.nl. Meer informatie: www.landschapsbeheerzeeland.nl

landschapsbeheer zeeland logo

Advertenties

Begroting 2017 Provincie Zeeland maakt investeren mogelijk

De provinciale taken en ambities en de bijbehorende inkomsten en uitgaven zijn inzichtelijker en toegankelijker. Dat is het resultaat van de nieuwe Begroting 2017 die ‘zerobased’ is: vanaf nul opnieuw opgebouwd. In de Begroting is door het opnieuw bekijken van alle taken en ambities ruimte gemaakt om te blijven investeren in Zeeland.

Euro's

Gedwongen door de financiële situatie en de wens om meer te doen met maatschappelijke opgaven is een proces opgestart waarbij Statenleden nauw zijn betrokken. Ook inwoners hebben mee kunnen praten over de nieuwe begroting. Gedeputeerde Staten hebben deze ‘zerobased’ begroting vandaag 28 september 2016 aangeboden aan Provinciale Staten.

De Begroting heeft, naast een nieuw en toegankelijker jasje, ook een andere indeling om de investeringsagenda, de opgaven en grote projecten inzichtelijker te maken. Verder is de Begroting 2017 ook anders van opzet en meer specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden gemaakt.

Investeringsagenda

Nieuw in de Begroting is de investeringsagenda. Ondanks de ongunstige financiële situatie bouwt de Provincie aan investeringscapaciteit. Vanaf 2017 werkt de Provincie Zeeland daarom met een investeringsagenda en vormt zij een specifieke bestemmingsreserve om te investeren in de vernieuwingen die voor Zeeland nodig zijn en om flexibeler in te kunnen spelen op kansen die zich voordoen. Met het vrijmaken van deze middelen geven we ook een vervolg aan het advies van de Commissie Structuurversterking en werkgelegenheid Zeeland (Balkenende), die een ‘Zeelandfonds’ adviseerde om de Zeeuwse economie te stimuleren. Het benutten van middelen uit de investeringsagenda gebeurt 1 of 2 keer per jaar door besluitvorming in Provinciale Staten. Deze reserve wordt jaarlijks gevoed en loopt op tot € 28,5 miljoen in deze collegeperiode. Op de investeringsagenda staan:

 • Campus Zeeland
 • Economische Innovatie/Innovatiefondsen
 • Zuidwestelijke Delta
 • Wegeninvesteringen
 • Impuls Bedrijventerreinen

Maatschappelijke opgaven

Nieuw in de Begroting zijn ook de maatschappelijke opgaven. Binnen deze opgaven worden budgetten, ambities en organisatorische aanpak gebundeld waardoor de Provincie een goede bijdrage kan leveren aan deze vraagstukken. In de Voorjaarsnota is bewust ruimte gecreëerd om in te
kunnen spelen op de resultaten van het werk van de Commissie Structuurversterking. Het advies van deze commissie heeft ertoe geleid dat de opgaven verder zijn aangescherpt en aangevuld met de
opgave havensamenwerking. Deze aanscherping leidt dan tot de volgende vijf opgaven:

1. Aantrekkelijk Zeeland: leefbaarheidsagenda
2. Beleef Zeeland
3. Zichtbaar Zeeland
4. Circulaire Economie en Energietransitie
5. Havensamenwerking

Grote projecten

In de Begroting voor 2017 geeft het college uitvoering aan het voornemen om de voortgang van grote projecten nadrukkelijker te volgen en te sturen. Daarom worden de projecten in een afzonderlijk deel van de begroting genoemd. Zo wordt ook de kaderstellende en controlerende rol van Provinciale Staten versterkt. Het gaat om de projecten:

 • N62 Sloeweg
 • N62 Tractaatweg
 • Waterdunen
 • Natuurpakket Westerschelde
 • Thermphos
 • MAR-kazerne
 • PerkpolderN62

Basis

De Begroting bevat ook zes programma’s met de meer routinematige en beheersmatige onderwerpen. Daarin zitten alle wettelijke taken, structurele werkzaamheden en voorbereidende beleidsprocessen, voor zover zij niet vallen onder de definitie van groot project, een opgave of investeringsagenda.

Najaarsnota

De Begroting 2016 is de financiële en inhoudelijke basis voor de uitvoering van het coalitieakkoord in 2017. De Najaarsnota resulteert in een begrotingswijziging voor 2016 en de eerste voor 2017. Er is sprake van een zogenaamde onderbesteding -eerder geraamde middelen die niet zijn uitgegeven- van € 6,4 miljoen. Belangrijkste redenen hiervoor zijn lagere rentelasten en hogere opbrengsten uit de opcenten motorrijtuigenbelasting. Daarnaast is een aantal eerder verstrekte opdrachten en subsidies goedkoper uitgevoerd, waardoor het daarvoor geraamde bedrag niet volledig is besteed. Gedeputeerde Staten stellen in de Najaarsnota voor deze onderbesteding toe te voegen aan de Algemene reserve, die daarmee groeit naar bijna € 32 miljoen, en zo te gebruiken voor knelpunten in grote projecten of voor nieuwe ontwikkelingen.

Begrotingstotaal

Volgend jaar geeft het provinciaal bestuur € 214,6 miljoen uit. Het grootste deel (€ 156,3 miljoen) is afkomstig uit eigen inkomsten als het provinciefonds en de motorrijtuigenbelasting. Daarnaast willen Gedeputeerde Staten per saldo € 12,7 miljoen uit de reserves benutten om te investeren in Zeeland.

De eerste behandeling van de Begroting en de Najaarsnota is in de gezamenlijk Statencommissie van 21 oktober. De begroting zal worden vastgesteld in de PS-vergadering van 18 november.

provincie zeeland logo

Provincie Zeeland steunt UNESCO GeoPark kandidatuur

Gedeputeerde Staten van Zeeland ondersteunen de aanvraag van het Zeeuws-Brabantse-Vlaamse gebied tot UNESCO GeoPark. De Commissaris van de Koning Han Polman heeft het initiatief genomen om te komen tot een Raad van Commissarissen voor het GeoPark. Hiermee wordt voldaan aan een belangrijke eis van UNESCO. 

Het beoogde Geopark zal zich gaan uitstrekken over het oostelijk deel van Zeeland (globaal ten oosten van de lijn Zierikzee-Goes-Terneuzen), westelijk Noord-Brabant en een aangrenzende gebied in de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen. De Streekorganisatie Brabantse Wal is als kwartiermaker aangewezen. De Provincie Zeeland ondersteunt de streekorganisatie met menskracht.

Ontstaansgeschiedenis

Voor Zeeland zitten veel interessante ingrediënten in het GeoPark: het gebied met haar ontstaansgeschiedenis, de strijd tegen het water, de verdronken dorpen, de Zeeuwse visserijcultuur, de zilte zaligheden, geo-sites zoals Verdronken Land van Saefthinge, Yerseke Moer, Groeve Nieuw-Namen, de Slag om de Schelde, De Staats-Spaanse Linies met voortzetting naar de West-Brabantse Waterlinie, werken aan een biobased economy, het wandel- en fietsnetwerk en nog veel meer. De Brabantse Wal zorgt letterlijk voor een overgang van zeekraal naar asperges en van mosselen naar aardbeien en van zand- en zoetwatergebonden natuur naar klei- en zoutwater natuur, et cetera. Dat maakt dit GeoPark als één gebied boeiend en uniek, met bodem en geologie dus het bepalende fundament.

Het Zeeuwse, Noord-Brabantse, Oost-Vlaamse en Antwerpse gebied met centraal daarbinnen de Brabantse Wal heeft een internationaal erg bijzondere geologische betekenis. Er zit een bijzonder hoogteverschil, de bodem is aan weerszijden sterk verschillend en daardoor zijn er ook cultuurverschillen ontstaan. Het gebied vormt een grens tussen land en water. In dat grensgebied werden oorlogen uitgevochten en werd gestreden tegen het water. Voor UNESCO (onderdeel van de Verenigde Naties) genoeg ingrediënten om een kandidatuurstelling als UNESCO-GeoPark meer dan serieus te nemen.

UNESCO GeoPark.png

UNESCO GeoPark

Een UNESCO GeoPark is een gebied met internationaal bijzondere geologische, landschappelijke, archeologische, culturele, ecologische en bodemkundige waarden. Het doel binnen een GeoPark is om duurzame economische ontwikkeling van het gebied te bevorderen en alle losse thema’s in het gebied, die een relatie met de bijzondere waarden hebben, te verbinden. Dit gebeurt in samenwerking met de inwoners, ondernemers, organisaties en onderwijsinstanties, onder andere door middel van een (betere) ontsluiting van het geologisch erfgoed en bijzondere waard en de promotie van toerisme daar omheen. Een GeoPark kent geen beperkingen voor het gebied. Geen regeltjes erbij dus.

Voor een officiële kandidatuurstelling in september 2107 zal de regio moeten aantonen dat aan al de voorwaarden voor een GeoPark wordt voldaan. De Vrije Universiteit Amsterdam ondersteunt de regio daarin. Via een publiekscampagne zal naar de kandidatuurstelling worden toe gewerkt.

provincie zeeland logo

Heel Zeeland digivaardig

DELTA verbindt senioren met de digitale wereld

Na de succesvolle pilot ‘Heel Zeeland digivaardig’ start DELTA vanaf donderdag 29 september met het verder uitrollen van het concept. Samen met Zeeuwse partners worden senioren door basisschoolleerlingen in vijf weken tijd wegwijs gemaakt in de digitale wereld. DELTA vindt het vanuit maatschappelijk oogpunt belangrijk om Zeeuwen te verbinden met de ‘digitale samenleving’.

In het afgelopen voorjaar zijn zeventig cursisten op vier basisscholen ‘digivaardig’ geworden. Samen met de bibliotheek Oosterschelde en een digiconsulente, maken basisschoolleerlingen de cursisten aan de hand van praktijk en theorie opdrachten wegwijs op de digitale snelweg. Terug in de schoolbanken hebben de cursisten in vijf weken tijd de basisprincipes van het gebruik van een tablet geleerd.

Samenwerking

De samenwerking en de onderlinge interactie tussen de scholieren en cursisten is als zeer waardevol ervaren. Met dit project biedt DELTA senioren de mogelijkheid om ook digitaal verbonden te zijn met hun directe omgeving. Daarnaast leren scholieren hoe ze informatie over brengen op anderen en ontwikkelen ze hun sociale vaardigheden. Het project ‘heel Zeeland digivaardig’ levert daarmee een directe bijdrage aan een digitale Zeeuwse samenleving.

Aanmelden

De bredere uitrol in Zeeland start donderdag 29 september op basisschool Radar Jenaplan JL de Jonge uit Zierikzee. Senioren en scholen die interesse hebben in deelname kunnen zich aanmelden via digi@DELTA.nl.

Verdachte situatiem op De Rede #Terneuzen: Man met vuurwapen?

De politie heeft deze dinsdagmiddag onderzoek gedaan naar een melding dat een man met een vuurwapen op de school De Rede aan de Oude Vaart in Terneuzen aanwezig zou zijn.

De politiemeldkamer kreeg rond tien over half twaalf een melding van deze verdachte situatie. Vele politie-eenheden en ook de politiehelikopter gingen met spoed naar de school. De politie onderzocht het gebouw, maar trof daar niets bijzonders aan, ook geen verdachte mensen.

Aula
Tijdens de zoektocht zijn de leerlingen tijdelijk in hun lokalen gebleven. Rond kwart voor twee deze middag mochten zij naar de aula, waar ze verder opgevangen werden. Op school was er tijdens het incident volledige rust onder de leerlingen en de leraren. Om de situatie overzichtelijk te houden, is het gebouw van de school aan het begin van de middag afgesloten geweest.

Politieonderzoek
De melding heeft veel vragen opgeleverd. De politie onderzoekt wie deze melding heeft gedaan. De politie kreeg diverse vragen wat dit betekent voor andere scholen. Maar andere scholen hoeven zich totaal geen zorgen te maken.

politie-vlam

Politie.NL

Bibliotheek Oosterschelde viert Kinderboekenweek ‘Voor altijd jong’

 

Opa’s en oma’s staan centraal in Bibliotheek Oosterschelde

Opa’s en oma’s staan van 5 tot en met 16 oktober centraal tijdens de 62e Kinderboekenweek. Bibliotheek Oosterschelde organiseert in deze periode activiteiten die (voor)lezen, (groot)ouders, kleinkinderen, én mooie kinderboeken samenbrengen. Voor iedereen die van verhalen houdt, zowel leden als niet-leden van de Bibliotheek.

Activiteiten

Zo is er op 7 oktober een voorleesochtend voor (groot)ouders en kinderen. Gerdien Janse, auteur van het boek Ye & Bo op bezoek bij Opa Stok, leest een kort verhaal voor over een bijzondere opa. De ochtend begint om 9.30 uur en duurt tot 10.30 uur. Iedereen is welkom in de Bibliotheek van Zierikzee. Deze ochtend zal ook op andere dagen in de Bibliotheek van Kapelle, Heinkenszand, Sint-Annaland, Goes, Kruiningen plaats vinden.

Op 5 oktober de bekende kinderboekenschrijver Jacques Vriens uitgenodigd in theater de Stenge. Hij speelt de spannende en geestige muzikale theatervoorstelling, ‘De Kindertemmer’.

En kinderboekenschrijver Paul van Loon brengt op 7 oktober samen met zijn andere snuiters een muzikale reis door zijn kinderboekenwereld. Paul leest voor en vertelt over zijn boeken, over schrijven en deuren waarachter geheime werelden liggen.

Meer informatie is te vinden op de website www.bibliotheekoosterschelde.nl/agenda.

bib-voor-altijd-jong

Leesplezier

Kinderen kunnen niet vroeg genoeg met taal in aanraking komen. Zo leren zij meer woorden kennen en krijgen ze meer plezier in verhalen en lezen. Vergeleken met kinderen die niet worden voorgelezen, leren zij aantoonbaar sneller lezen. Van deze vaardigheid hebben zij hun hele schooltijd profijt, ook bij andere vakken dan taal.

Plezier in lezen krijg je vooral in een fijne omgeving en met iemand die je helpt. De Kinderboekenweek is dan ook een prachtig moment om dit in praktijk te brengen. (Groot)ouders die elke dag een half uurtje voorlezen, geven kinderen iets onbetaalbaars mee. En de (voor)leesboeken zijn het hele jaar gratis te leen bij de Bibliotheek. Voor kinderen tot 18 jaar is het lidmaatschap gratis.

Meer in de Bibliotheek

De Bibliotheek Oosterschelde biedt onder meer boeken, e-books, tijdschriften, cursussen en activiteiten voor kinderen en volwassenen. Niet-leden kunnen gebruikmaken van de collectie en van activiteiten in de Bibliotheek. Alleen voor het lenen van boeken en andere materialen is een lidmaatschap nodig.  Meer informatie is te vinden op de website www.bibliotheekoosterschelde.nl.

bib oosterschelde

 

Nederlands Oesterseizoen 2016-2017 officieel geopend #Bruinisse

Samen met tientallen Belgische- en Nederlandse journalisten werd vandaag het oesterseizoen voor Nederland en België officieel geopend. Vanaf heden worden creuses of Zeeuwse oesters (Crassostrea gigas) en platte oesters (Ostrea edulis) weer gevist. De officiële opening gebeurde door het overhandigen van de oesters uit de eerste ‘sleep’ van de YE39 aan wethouder Izak Vogelaar van Reimerswaal, burgemeester Gerard Rabelink van Schouwen-Duiveland en wethouder Arend-Jan van der Vlugt van Goeree-Overflakkee. Deze overhandiging was op de Grevelingen. De eerste oesters die gesleept werden, waren platte oesters. Voorzitter Cees van Liere van de Nederlandse Oestervereniging: “Het is altijd een feestelijke gebeurtenis om het seizoen te openen. De platte oester uit de Grevelingen is nog altijd een van de beste oesters die er zijn. Voedzaam, verfijnd van smaak, maar bovenal bijzonder lekker.”

eerste-oesters-2016

Oestervisserij

De oestervisserij vindt plaats in de Oosterschelde en het Grevelingenmeer. Er zijn ongeveer 30 bedrijven bij deze visserij betrokken die samen bijna de gehele aanvoer van oesters beheersen. De platte en Zeeuwse oesters (of creuses) worden gevist met behulp van een ‘kor’. Dit is een speciaal net dat de oesters van de bodem afschept. De leden van de Nederlandse Oestervereniging kweken jaarlijks ongeveer 700.000 stuks platte oesters en ongeveer 35 miljoen Zeeuwse oesters. De oesters worden voornamelijk verkocht op de Belgische, Duitse, Franse, Italiaanse en Nederlandse markt. De oestervisserij heeft al enige jaren het MSC (Marine Stewardship Council) certificaat voor duurzame visserij. Platte en Zeeuwse oesters, geoogst door deze visserijen mogen het internationaal erkende blauwe MSC-keurmerk dragen – een verzekering voor consumenten dat de duurzaam gevangen vis /de oester afkomstig is van een gecertificeerde bron.

Gilde van de Vergulde Oester

In de loop der jaren zijn mensen met bijzondere verdiensten voor de oester opgenomen in het Gilde van de Vergulde Oester. Na de tocht over de Grevelingen ten behoeve van de opening van het Oesterseizoen werden dit jaar drie nieuwe leden geïntroniseerd in het Gilde: Voorzitter van de Haven in Antwerpen Marc van Peel en televisieprominent van onder andere de Smaakpolitie Rob Geus en acteur Jeremy Sno, bekend van diverse TV soaps en zijn hoofdrol in musical The Lion King. Deze ere gasten proefden samen met de gemeentebestuurders aan boord van de Denick de eerste oesters van het seizoen.

Veiling

Het eerste mandje platte oesters werd geveild ten bate van de Stichting “Vrienden van Siem” voor bijdrage aan het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie. De veiling werd op ludieke wijze geleid door veilingmeester Dominique Dequelle en stond onder toeziend oog van notaris Robert Zonnevylle. In totaal is € 6.850,- opgehaald, een fantastisch mooi resultaat. Uiteindelijk was het Jaap van Stee van Piet van Oost BV die het laatste bod deed en zo in bezit kwam van het eerste mandje platte oesters van 2016.

Culinaire gemeenten

Dit jaar werd de opening van het Oesterseizoen gesteund door de gemeente Reimerswaal die met het hart van de oestervisserij Yerseke de oestergemeente van Nederland genoemd mag worden. De gemeente Schouwen-Duiveland en de gemeente Goeree-Overflakkee delen samen het Grevelingenmeer kweekgebied van de heerlijke platte oester. Beide gemeenten willen met deelname aan de oesteropening het specifieke streekgebonden culinaire aanbod op de kaart zetten.

logo-s-bedrijven-oesters-2016

De organisatie werd verder mogelijk gemaakt met bijdragen van de provincie Zeeland, WEA & Joost Accountants, MSC (Marine Stewardship Council), Auto Poppe en de World of Drinks

 

 

Duo aangehouden voor diefstal van aanhangwagen #Kwadendamme

Op het Langeweegje bij Kwadendamme zijn in de nacht van maandag op dinsdag een man en een vrouw aangehouden.

De politiemeldkamer kreeg rond half twee in deze nacht een melding van een alerte getuige dat een onbekende persoon zich verdacht ophield bij een aanhangwagen, die geparkeerd stond op de Schuttershofstraat. Diverse politie-eenheden gingen met spoed richting Kwadendamme.

Heterdaad

Agenten zagen een personenauto met een aanhangwagen rijden, welke uit de richting van de Schuttershofstraat kwam. De inzittenden werden op het Langeweegje gecontroleerd en aangehouden. Het gaat om een 44-jarige inwoner uit Roosendaal en een 29-jarige vrouw uit Bergen op Zoom. Ze zijn voor verder onderzoek naar het politiecellencomplex in Torentijd gebracht.

Politieonderzoek

De politie stelt een onderzoek in naar de diefstal van de aanhangwagen. De personenauto en de aanhangwagen zijn voor verder onderzoek naar het politiebureau in Goes gebracht. Van de eigenaar van de aanhangwagen wordt nog een aangifte opgenomen. Deze dinsdag wordt het verdachte Brabantse tweetal verhoord.

Politie.NL

Honingjagers:Theater over liefde, botsende emoties en bemoeizucht in Minitheater #Middelburg

Een tragikomedie van Peer Wittenbols 

Het meeslepende theaterstuk Honingjagers laat mensen zien op het moment dat de
grond onder hun voeten wordt weggevaagd. Regisseur Dini den Butter kiest voor dit stuk omdat Wittenbols een prachtige tekst heeft geschreven, vol herkenbare emoties over een herkenbaar thema: rouwverwerking. ,,De manier waarop het in dit stuk wordt beschreven is mooi, wrang en ook geestig”.

theater-1

LIEFDE EN EMOTIES:
Theater over liefde, botsende emoties en bemoeizucht. ‘Honingjagers’ (2013) vormt
samen met ‘Huisgoden’ (2013) en ‘Op de ziel’ (2011) een drieluik over mensen in een
wankele fase. Dini den Butter: ,,Het is een fout die mensen kunnen maken om, in een
emotioneel en kwetsbare periode, de eigen gevoelens en behoeften te projecteren op de
ander”. Zij is met de spelers op zoek gegaan naar het evenwicht tussen ernst en humor.

KORTE INHOUD:
Vader Frans heeft drie maanden geleden plotseling zijn vrouw verloren. Door een val op
het kerkhof, tijdens de begrafenis, heeft hij een lelijke wond opgelopen. Dagelijks komt
wijkverpleegster Donna de wond verzorgen. Als de kinderen Boris en Iris langs komen om de door de dochter zelfgemaakte steen op het graf te gaan plaatsen, treffen ze hun vader met de wijkverpleegster aan, slapend op de bank.

Wat volgt is onbegrip en afwijzing van zoon en dochter. Vader wordt verweten dat hij
niet rouwt omdat hij niet huilt en zich, zo kort na het overlijden van zijn vrouw, in de
armen van Donna stort. Bovenop het verlies van hun moeder spelen bij Boris en Iris ook nog de nodige privéproblemen mee.

theater 2.JPG

ROLVERDELING:
Frans – François Vervaet
Donna – Larissa de Keijzer
Boris – Rein Borcheld
Iris – Chantal Minnaard
REGIE: Dini den Butter
DECOR: Gerard van der Bliek
TECHNIEK: Gert jan Adriaanse, Izaak Wondergem e.a.
PRODUCTIE: Ellis Jane

FOTOGRAFIE EN VORMGEVING DRUKWERK / TRAILER: The Hoekman Brothers
FOTO’S PRODUCTIE: Marja van Loon

SPEELDATA:
zaterdag 8 oktober 20.00 uur (première)
zondag 9 oktober 14.30 uur
vrijdag 14 oktober 20.00 uur
zaterdag 15 oktober 20.00 uur
zaterdag 22 oktober 20.00 uur
zondag 23 oktober 14.30 uur
vrijdag 28 oktober 20.00 uur
zondag 30 oktober 14.30 uur
vrijdag 4 november 20.00 uur
zaterdag 5 november 20.00 uur

mini-theater-zaal

Kaartverkoop op: http://www.middelburgsminitheater.nl

Het Minitheater
Vanaf 29 september 2006 is de Vereniging Middelburgs Theater eigenaar van het Minitheater aan de Verwerijstraat 53. Voorheen was de gemeente Middelburg eigenaar van het gebouw en het Middelburgs Theater had het Minitheater in beheer.

 

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑